FINANCOVANIE A VOĽBY

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024) a viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info a preto je potrebné pri všetkých právnych dokumentov uvádzať aktuálny názov politickej strany.

Budeme vám vďační za každý váš finančný príspevok, ktorý nám umožní ostať nezávislými vo svojej práci a venovať všetku svoju energiu riešeniam pre lepší život ľudí na Slovensku.

Nižšie je uvedený spôsob, akým nám môžete poskytnúť finančný príspevok.

Politickú stranu môžete podporiť finančným darom.

V závislosti od výšky daru sa v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupuje jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,-eur, môže darca poskytnúť strane finančný dar bankovým prevodom na účet vedený v Československej obchodnej bake a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK56 7500 0000 0040 1809 9975, pričom darca uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a do poznámky uvedie „ dar“.

2. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku presiahne sumu 1.000,-eur, možno dar poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy, ktorej vzor nájde nižšie. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený!!!

Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, darca zmluvu podpíše, overí svoj podpis a následne ním podpísanú zmluvu doručí na adresu sídla strany (7 STATOČNÝCH je CESTA so sídlom Jarmočná 1896/2, 040 01 Košice-Juh,).

Po podpise zmluvy predsedom strany zašle strana 7 STATOČNÝCH je CESTA jedno vyhotovenie zmluvy na adresu darcu.

Následne darca zrealizuje bezhotovostný prevod na účet politickej strany.

Maximálne možná suma od jedného darcu v jednom kalendárnom roku môže byť 300.000,- EUR.

darovacia zmluva 7 statocnych fyzicka osoba

darovacia zmluva 7 statocnych pravnicka osoba

Ak chcete kandidovať do parlamentu v predčasných voľbách 2023 za politickú stranu

A) stanete sa členom politickej strany a poskytnete členský príspevok vo výške minimálne 1000,-eur a maximálne 10 000,-eur v kalendárnom roku bezhotovostne na účet strany IBAN: SK56 7500 0000 0040 1809 9975

a/alebo

B)

poskytnete DAR politickej strane vo výške minimálne 1000,-eur a maximálne 300 000,-eur v kalendárnom roku bezhotovostne na účet strany IBAN: SK56 7500 0000 0040 1809 9975

POLITICKÁ STRANA bude kandidovať do parlamentu iba v prípade, ak kandidáti sa vyzbierajú na volebnú kauciu, ktorá je zákonom stanovená vo výške 17 000,- eur a na minimálnu čiastku pre reklamnú agentúru vo výške 100 000,- eur na volebnú kampaň.

7 STATOČNÝCH, konečne politická strana, ktorá neklame a nesklame !

zakon o politickych stranach 2005_85_20190101

Informácie pre členov strany (žiadateľov o členstvo v strane) v zmysle stanov strany a zákona o politických stranách

§ 8a Evidencia členov strany

(1) Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis.

(2) Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6a)

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA na predčasné voľby

Dôležité informácie v zmysle zákona č. 85/2005 z.z o politických stranách a politických hnutiach:

(3) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7.

(4) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Členský príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu; inak je strana povinná členský príspevok členovi vrátiť. Strana môže od jedného člena v kalendárnom roku prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10 000 eur. Nesplnenie povinnosti podľa druhej alebo tretej vety sa považuje za prijatie členského príspevku v rozpore s týmto zákonom.

(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.

§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia

(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

(2) Darovacia zmluva musí obsahovať

 1. a)  identifikačné údaje o darcovi
  1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe – podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
  2. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
  3. pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“), z ktorého bol dar poukázaný, a obchodné meno tejto banky,
 2. b)  identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade peňažného daru aj číslo platobného účtu19a) obdarovaného vedeného v banke19b) a obchodné meno tejto banky,
 3. c)  údaje o predmete darovania, ktorými sú
  1. hodnota peňažného daru,
  2. presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do 5 000 eur, oceňuje sa reálnou hodnotou podľa osobitného predpisu,13) a ak ide o dar nad 5 000 eur, oceňuje sa podľa znaleckého posudku,
  3. pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku,
 4. d)  miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
 5. e)  podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru,
 6. f)  podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.(3) Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať
 7. a)  identifikačné údaje o darcovi:
  1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe – podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
  2. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
 8. b)  identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
 9. c)  označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,
 10. d)  vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
 11. e)  miesto a dátum uzavretia zmluvy,
 12. f)  podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného

g) podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, môže zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.

(4) Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie

 1. a)  výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
 2. b)  poskytnutie bezodplatnej služby,
 3. c)  hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou,
 4. d)  hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových mier z úverov zverejnených Národnou bankou Slovenska pre ostatné úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam v eurách rezidentom eurozóny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bolo iné bezodplatné plnenie poskytnuté,
 5. e)  rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak cena zaúčtovaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, alebo
 6. f)  rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak cena zaúčtovaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu,
 7. g)  akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.

(5) Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnateľná s obvyklou cenou.

(6) Evidencia darov obsahuje

 1. a)  identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
 2. b)  údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
 3. c)  miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
 4. d)  údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
 5. e)  dátum prijatia daru,
 6. f)  číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
 7. g)  číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
 8. h)  vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak dar nebol prijatý na základe písomnej zmluvy; vyhlásenie môže byť súčasťou písomnej zmluvy.(7) Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
 1. a)  identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
 2. b)  popis iného bezodplatného plnenia,

c) miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,

 1. d)  údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení alebo údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa účtovného dokladu, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie,
 2. e)  vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
 3. f)  dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
 4. g)  vyhlásenie poskytovateľa iného bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak iné bezodplatné plnenie nebolo prijaté na základe písomnej zmluvy.§ 24
  Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
 1. a)  štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
 2. b)  právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 3. c)  právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 4. d)  občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
 5. e)  verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
 6. f)  fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 7. g)  právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
 8. h)  fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
 9. i)  európskej strany a európskej nadácie.(2) Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu

z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.

(3) Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Takýto peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.

(4) Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto zákonom.