Náležitosti v zmysle zákona

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024)
Zákona č. 85/2005 Z.z. zo 4. februára 2005 o politických stranách a politických hnutiach § 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.
 Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 16.3.2017, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 30.1.2018, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2019, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2020, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2021, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2022, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 31.3.2023. Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 31.3.2024. 
Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA vyhlasuje, že v kalendarnom roku 2022 neprijala žiadne príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Politická strana ZDRAVÝ ROZUM vyhlasuje, že v kalendarnom roku 2023 neprijala žiadne príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
 § 22 (7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Pôžička vo výške 1 700 eur prijatá 21.2.2019 od JUDr. Vladimíra Gürtlera, Havlíčkova 1752/13, 040 01 Košice-sever ( ďalej aj „veriteľ“), dohodnutý úrok vo výške 5 % p.a., doba splatnosti: najneskôr do 21.6.2019, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 21.2.2019 Zverejnené dňa 19.3.2019, upravené 21.6.2019 ( doba splatnosti požičky: najneskôr do 31.12.2019 alebo do 14 dní od výzvy veriteľa, dátum uzatvorenia dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve o pôžičke: 21.6.2019).
Viac aj vo výročných správach strany